FAQ

Pogosto zastavljena vprašanja

 

Zakaj Modra zastava?    

To vprašanje si velikokrat postavljajo upravljalci, ki želijo ekonomsko oceniti ali se jim to izplača, ali jim bo to prineslo več obiskovalcev ali samo več dela.      

Na to temo močno priporočamo ogled predstavitve iz posveta na temo Okolje in turizem, ki ga je DOVES izvedel v letu 2006 v sklopu sejma Internautica, prav tako pa priporočamo brošur v angleškem jeziku objavljenih na tej spletni strani.      

Modra zastava ima naslednje strateške cilje:  

- povečati eko zavedanje, (so)oblikovati eko etiko in vzpodbuditi eko obnašanje (eko odgovornost),  

- izboljšati ekološko kakovost turističnega proizvoda,  

- informirati o ekološki kakovosti,  

- izboljšati eko image turističnega proizvoda.      

 

V čem je razlika med slovenskim kopališčem z Modro zastavo in ostalimi kopališči?

Za Slovenijo pa lahko na aplikativnem nivoju ugotovimo, da:  

•veljajo zelo strogi zakoni in pravilniki za kopališča in njihovo urejenost in varnost;  

•so vsa kopališča z upravljalcem praviloma tudi varna kopališča;  

•večinoma so vsa urejena kopališča tudi čista in urejena.      

Program Modra zastava zahteva tako od upravljalcev kot tudi od pristojnih občin sistematičen pristop k zagotavljanju nadstandardnih kopališč in marin.

Sam program temelji na načelih vseh sodobnih sistemov kakovosti in odličnosti. Gre torej za postopni proces neprestanih izboljšav vseh procesov s ciljem ponuditi uporabnikom najboljše z doslednim spoštovanjem okolja.      

Največje razlike se tako kažejo v naslednjih področjih:  

OKOLJSKA VZGOJA: vsaj ena aktivnost mora biti povezana z samim kopališčem, spodbujanje občin in upravljalcev k izvajanju tovrstnih aktivnosti;  

INFORMIRANJE UPORABNIKOV: kakovost kopalne vode, občutljiva območja v bližini kopališč, preostale informacije: okoljska vzgoja, kodeks obnašanja, ipd.;  

DODATNA SKRB ZA OKOLJE in OKOLJSKO UPRAVLJANJE: urejenost infrastrukture, uporaba okolju prijaznih barv, lakov, ipd.;  

INVALIDNE OSEBE: ZAHTEVAN JE DOSTOP NA KOPALIŠČE (in v vodo);  

SKRB ZA REDNO IZVAJANJE KRITERIJEV, IZVAJANJE KONTROLNIH PREGLEDOV, PISNA POROČILA S PRIPOROČILI.  

  

Kaj so to Okoljske aktivnosti?

     Obravnava določil 9. kriterija MZ – Okoljska vzgoja in okoljske aktivnosti   »Občina in upravljalec kopališča morata skupaj zagotavljati in prikazati izvajanje najmanj pet okoljsko vzgojnih aktivnosti (I)«.

    NAMEN:   ozaveščanje obiskovalcev za ustrezen odnos napram vodenemu okolju,   usposabljanje osebja in ponudnikov turističnih storitev o okoljskih vprašanjih,   spodbujanje k sodelovanju pri upravljanju z obalnim/obrežnim prostorom,   promoviranje sonaravne rabe rekreacijskih in turističnih območij.  

 

VSEBINA AKTIVNOSTI:   Na prostoru občine je potrebno izvajati najmanj pet različnih okoljsko vzgojnih aktivnosti: To hkrati pomeni, da ni potrebno vseh udejanjati na vsakem kopališču. Tudi ni nujno, da se vse aktivnosti nanašajo le na vodno/obvodno okolje; njihov cilj je izboljševanje celotnega lokalnega okolja. Priporočljivo je, da so nekatere teh aktivnosti osredotočene na promocijo sonaravnega razvoja celotne občine.  

 

VRSTE AKTIVNOSTI:   Aktivnosti so razdeljene v štiri skupine in sicer:  

A. Objave, kot n.pr.: letaki, nalepke, razglednice, objave v šolskih in občinskih glasilih publikacije; majice, posterji; spoti na radiu/TV, ip.  

B. Aktivnosti – pasivno sodelovanje, kot n.pr.: razstave, filmi, video kasete, prezentacije, okrogle mize, ip.  

C. Aktivnosti – aktivno sodelovanje, kot n.pr.: vodeni ogledi, vzgojne igre (n.pr. vprašanja – odgovori, okoljska tekmovanja, organizirano čiščenje plaže, ip.), akcija »Pomladansko čiščenje in urejanje okolja«, ekološka patrulja; foto in slikarska tekmovanja; projekti sanacije naravnega okolja, recikliranje, uvajanja naravi prijazne tehnologije, ip.  

D. »Obnavljajoče« aktivnosti, kot n.pr.: usposabljanje učiteljev in drugih ustreznih ljudi za vzgojo mladih, ip.  

 

CILJNE SKUPINE:   Obravnavane aktivnosti so namenjene različnim ciljnim skupinam: obiskovalcem/turistom, domačim prebivalcem, zaposlenim v turističnih in drugih dejavnostih, ribičem, ip. Pri tem je pomembno, da lokalne oblasti, skupaj z drugimi območnimi dejavniki, sprejmejo skupen program vzgoje in odnosa/skrbi mnogih različnih interesentov, ki vplivajo na uporabo javnega okolja.  

 

OSTALE INFORMACIJE:   Obravnavane aktivnosti so hkrati sestavni del krovnega okoljskega komunikacijskega programa, ki vključuje mnoge omenjene ciljne skupine in se nanaša na odgovornost občin pri izvajanju »Lokalne agende 21«.  

 

Informacije o izvajanju okoljskih aktivnosti naj bodo predstavljene na ustreznih info točkah na kopališčih pa v turističnih časopisih, ali izobešene v TIC-ih. Iz njih naj bo razvidna predvsem: vsebina posamezne okoljske aktivnosti in kraj ter čas njihovega izvajanja.  

Vsaka aktivnost naj vsebuje:   njen cilj/namen, ciljno skupino, njeno vsebino ter opis uporabljene metode, ki ustreza izbrani ciljni skupini ter doseganju opredeljenega cilja/namena.  

Za vsako petih aktivnosti je potrebno opisati naslednje podatke:      1.naziv aktivnosti,  2.namen oz. cilj aktivnosti,  3.ciljna skupina,  4.vsebina in sporočilo aktivnosti,  5.način/metoda posredovanja sporočila aktivnosti,  6.priloge, vzorci, ipd.  

 Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak