Marine

1) Okoljska vzgoja in informiranje

 • Na razpolago morajo biti informacije o lokalnih zaščitenih območjih ter pomembnih/občutljivih eko-sistemih ter okoljskih pojavih.
 • Kodeks obnašanja v marini in okolici mora biti prikazan na enostaven in nazoren način.
 • Informacijska tabla za Modro zastavo mora vsebovati informacijo o programu Modra zastava in kriterijem programa.
 • Upravljalec marine mora zagotavljati vsaj tri (3) okoljsko-vzgojne aktivnosti za svoje uporabnike ali zaposlene.
 • Marina z Modro zastavo mora nuditi Individualno Modro zastavo za lastnike ali uporabnike plovil.

2) Kvaliteta vode

 • Voda v marini mora biti vizuelno čista, brez oljnih madežov in odpadkov.

3) Okoljsko upravljanje/management

 • Upravljalec marine mora ustanoviti interesno skupino za uveljavljanje sistema za okoljski management in redno izvajanje pregledov vseh sistemov. upravljanje s kopališčem.
 • Marina mora imetu sprejeto okoljsko politiko in okoljski plan. Plan mora vsebovati aktivnosti vezane na upravljanje z vodnimi viri, odpadki, porabo energije, zdravja in varnosti ter v čim večji meri, kjer je to možno, uporabo okolju prijaznih izdelkov.
 • V marini mora biti na razpolago zadostno število primerno označenih in dobro vidnih zabojnikov za nevarne odpadke (Eko otočki). Nevarne odpadke odstranjuje izključno za to pooblaščeno podjetje in jih dostavlja na, za tovrstne odpadke, pooblaščeno zbirališče/smetišče. 
 • Marina mora zagotavljati dobro vidne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (steklenice, pločevinke, papir, plastika, organski odpadki, ipd.).
 • V marini je na voljo črpalka za odpadne vode (toaletne in črne vode) iz plovil.
 • Vse zgradbe v marini morajo biti vzdrževane in v skladu z nacionalno zakonodajo.
 • Zadostno število primerno označenih toaletnih prostorov, ki ponujajo tudi pitno vodo. Odpadne vode kontrolirano odtekajo v kanalizacijo, ki je priklopljena na čistilno napravo.
 • V kolikor ima marina tudi področje za čiščenje in popravila, mora zagotoviti, da odpadni materiali ne zaidejo v morje, zemljo, sistem komunalnih odpadnih voda ali okolico.
 • Marina mora promovirati trajnostni prevoz.
 • Parkiranje in vožnja je dovoljena zgolj na za to predvidenih območjih marine.

4) Varnost in storitve 

 • Zadostno število reševalne in protipožarne opreme, ki mora biti dobro označena/vidna. Vsa oprema mora biti potrjena s strani državnih institucij v skaldu z zakonodajo.
 • Za primeru onesnaženja, požara ali druge nesreče mora biti izdelan Varnostni načrt.
 • V marini morajo biti objavljena varnostna opozorila/priporočila.
 • Na privezih morajo biti dostopne električne omarice certificirane v skladu z nacionalnio zakonodajo in pitna voda.
 • Marina mora biti prijazna do oseb v invalidskem vozičku ali oseb z omejeno sposobnostjo gibanja. 
 • Načrt mora nazorno prikazovati vse pomembnejše točke v marini.


 
Na kratko o kriterijih

Kopališča so nagrajena z Modro zastavo na podlagi izpolnjevanja 32 kriterijev, ki obsegajo:

1) Okoljsko vzgojo in informiranje

2) Kvaliteto kopalne vode

3) Okoljsko upravljanje/management

4) Varnost in storitve


Eko-znak Modra zastav se podeljuje izključno za eno (kopalno) sezono.

V kolikor kopališče/marina ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, je potrebno Modro zastavo sneti. V kolikor gre za hujše kršitve se lahko Modro zastavo tudi odvzame.

 
 
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak