Naravna kopališča

1) Okoljska vzgoja in informiranje

 • Razpoložljivost informacij o programu Modra zastava.
 • Promocija in izvajanje okoljskih aktivnosti za uporabnike in obiskovalce kopališča. 
 • Uporabniku prijazna predstavitev informacij glede kvalitete kopalne vode.
 • Informacije glede občutljivih in/ali zaščitenih območjih morajo biti prikazane.
 • Ustrezno označen načrt kopališča.
 • Kodeks obnašanja in uporabe kopališča in okolice mora biti nazorno prikazan.   

2) Kvaliteta kopalne vode

 • Kopališče mora zagotavljati zakonsko skladen odvzem kopalne vode.
 • Kopališče mora zagotavljati ustreznost standardov in zakonskih zahtev za odvzem vzorcev kopalne vode (uporaba pooblaščene in certificirane ustanove za odvzem vzorcev).
 • Na kopalšče ne smejo vplivati industrijski izpusti, odpadne vode ali drugi viri potencialnega onesnaženja.
 • Kopališče mora zadostiti kriterijem programa Modra zastava (kriterij odličnosti) glede mikrobioloških in kemijsko-fizikalnih parametrov.

3) Okoljsko upravljanje/management

 • Lokalne oblasti/upravljalec kopališča mora ustanoviti interesno skupino za upravljanje s kopališčem.
 • Lokalne oblasti/upravljalec kopališča mora zadostiti vsem zakonskim določbam glede upravljanja kopališča.
 • Kopališče mora biti čisto.
 • Morska trava in druga morska vegetacija ne sme začeti procesa razkrajanja na kopališču.
 • Na kopališču morajo biti na razpolago ustrezni zabojniki za odpadke. Zagotovljeno mora biti redno čiščenje.
 • Na kopališču ali v neposredni bližini morajo biti na razpolago dobro prepoznavni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.
 • Na voljo mora biti ustrezno število toaletnih prostorov. Le-ti morajo biti čisti.
 • Toaletni prostori morajo biti priklopljeni na javno omrežje za komunalne vode s čistilno napravo.
 • Nedovoljeno je odlaganje smeti na kopališču, neavtorizirano kampiranje in potapljanje.
 • Strogo nadzorovan (Prepovedan) mora biti tudi dostop na kopališče za domače živali.
 • Vsi kopališki objekti morajo biti vzdrževani.
 • Lokalne oblasti/upravljalec kopališča mora promovirati okolju prijazni tranjnostni transport.

4) Varnost in storitve

 • Na kopališču mora biti zadostno število reševalcev iz vode in/ali reševalne opreme.
 • Na razpolago mora biti oprema za prvo pomoč.
 • Sprejeti morajo biti varnostni načrti v primeru večje onesnaženosti.
 • Upravljanje kopališča mora vključevati tudi upravljanje različnih namembnosti prostora s ciljem preprečevanja konfliktov in nesreč.
 • Uvedeni morajo biti varnostni ukrepi za zaščito uproabnikov.
 • Na razpolago mora biti pitna voda.
 • Vsaj eno kopališče z Modro zastavo v občini mora biti prijazno do uporabnikov na invalidskih vozičkih ali uporabnikov z omejinimi sposobnostmi premikanja.


 
Na kratko o kriterijih

Kopališča so nagrajena z Modro zastavo na podlagi izpolnjevanja 32 kriterijev, ki obsegajo:

1) Okoljsko vzgojo in informiranje

2) Kvaliteto kopalne vode

3) Okoljsko upravljanje/management

4) Varnost in storitve


Eko-znak Modra zastav se podeljuje izključno za eno (kopalno) sezono.

V kolikor kopališče/marina ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, je potrebno Modro zastavo sneti. V kolikor gre za hujše kršitve se lahko Modro zastavo tudi odvzame.

 
 
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak