Individualna Modra zastava 

Lastniki ali uporabniki plovil/čolnov, ki želijo prispevati k programu Modra zastava so lahko nagrajeni s posebno Modro zastavo. Individualno Modro zastavo pridobijo s podpisom posebnega KODEKSA OBNAŠANJA: 

 • Morja, marine in obal ne bom onesnaževal z odmetavanjem odpadkov s plovila.
 • V zaprtih morskih območjih ter v bližini obal ne bom izpuščal odpadnih voda in vode iz sanitarij na plovilu; v te namene se bom posluževal ustreznih naprav in opreme v marinah in pristaniščih.
 • Vode ne bom onesnaževal s strupenimi in škodljivimi snovmi in materiali. Odpadna olja, ostanke barv, odslužene baterije, čistila in druge nevarne odpadke bom odlagal izključno v za to predvidene zabojnike locirane v marinah ali pristaniščih.
 • Promoviral bom uporabo pripomočkov (zabojniki, posebna odlagalna mesta, ipd.) za reciklažo odpadnih snovi in materialov (steklo, papir, pločevinke, plastika, les, ipd.).
 • Pri vzdrževanju in obnovi plovila bom uporabljal okolju prijazne barve in druge materiale (lake, detergente, čistila, ipd.).
 • Pristojne oblasti bom obveščal o opaženih polucijah in kršitvah okoljskih predpisov.
 • Pri ribolovu ne bom uporabljal nedovoljenih ribiških pripomočkov in ne bom lovil v prepovedanih  terminih ali na prepovedanih območjih.
 • Aktivno bom izvajal in se zavzemal za ohranjanje morskega življa ter ne bom motil ptic, ki gnezdijo.
 • Seznanjal se bom z informacijami o zaščitenih in občutljivih ali ogroženih naravnih območjih z namenom, da jih ne bi poškodoval.
 • Pri sidranju in drugih opravilih se bom izogibal poškodovanjem morskega dna.
 • Izogibal se bom motenju ribičev pri njihovem delu.
 • Izogibal se bom uporabi izdelkov izdelanih iz zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst ali podvodnih arheoloških najdb.
 • Spodbujal bom druge lastnike in uporabnike plovil k aktivnemu odnosu do ohranjanja okolja.


 
Dodatne informacije
V Sloveniji se Individualna Modra zastava podeljuje (brezplačno) s podpisom posebnega kodeksa obnašanja na recepcijah marin z Modro zastavo
 
Društvo DOVES-FEE SLOVENIA podeljuje Individualne Modre zastave izključno za plovila različnih Ministrstev Republike Slovenije. Prvo državno plovilo z Individualno Modro zastavo je plovilo Agencije RS za okolje, podeljeno leta 2012 v okviru sejma Internautica.
 
V kolikor ste za Individualno Modro zastavo zainteresirani nas lahko seveda kadarkoli kontaktirate za nadalnje napotke ali informacije.
 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak